Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Burenhinder in een nieuw jasje, maar wat verandert er?

Inleidend

Niettegenstaande de meeste horecazaken in goed nabuurschap leven met hun buurtbewoners, doen er zich spijtig genoeg in de praktijk toch soms geschillen voor.


Sedert de wet van 4 februari 2020 steekt de leer van bovenmatige burenhinder in een nieuw jasje.


Waar men zich vroeger op artikel 544 B.W. diende te baseren, kwam thans ingevolge de verwerking van tal van rechtspraak en rechtsleer een nieuw artikel 3.101 B.W. tot stand. 

Wat verandert er?

Het principe van dit artikel blijft gebaseerd op het feit dat moet kunnen worden verholpen aan een verbreking van het evenwicht tussen naburen door een bovenmatige hinder, en dit door maatregelen toe te staan ten voordele van de benadeelde buur om dit evenwicht te herstellen.


Immers heeft iedere eigenaar recht op het gebruik en genot van zijn onroerend goed, maar wat indien de uitoefening van dit genot door de ene buur hinder veroorzaakt voor de andere?


Ondanks een nieuwe, uitgebreidere verwoording in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, blijven de principes van goed nabuurschap nagenoeg dezelfde. Er dient te worden voldaan aan enkele voorwaarden vooraleer men zich kan beroepen op volgende wettelijke mogelijkheden tot herstel van het evenwicht door:

- Een vergoeding in geld die de bovenmatige hinder compenseert;

- Vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende maatregelen om de hinder tot een normale niveau te herleiden;

- Voor zover dit geen nieuw onevenwicht zou meebrengen, het bevel de handeling die het evenwicht verstoort te verminderen tot een normaal niveau.


Uiteraard kunnen dergelijke maatregelen maar pas worden opgelegd door een rechtbank indien de hinder effectief bovenmatig is, hetgeen kan afhangen van:

- het tijdstip;

- de frequentie en intensiteit van de hinder;

- de eerstingebruikneming;

- de publieke bestemming van het goed waaruit de hinder wordt veroorzaakt.


Het nieuwe wetsartikel voorziet verder in een preventieve vordering die ingesteld kan worden in de gevallen van ernstige en manifeste risico’s, doch uiteraard dient dit zeer strikt geïnterpreteerd te worden.

Tot slot

De nieuwe wettelijke regeling geeft het voordeel dat één en ander meer gedetailleerd geregeld wordt.


Heel vernieuwend is deze wetswijziging echter niet aangezien deze nieuwe wettelijke regeling reeds grotendeels door de rechtspraak was ontwikkeld.


De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 september 2021.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.