Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Wat indien u uw facturen niet in éénmaal kunt voldoen

Inleidend

De horecasector haalt voorzichtig opgelucht adem, en de eerste klanten kunnen terug worden ontvangen.

Hiermee zijn uiteraard de problemen van de laatste maanden niet in éénmaal opgelost, en deze zullen zich allicht nog lang laten voelen.

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat een aantal ondernemingen in de loop van de komende weken en maanden niet steeds op vervaldatum alle facturen kunnen betalen.

Overmacht?

Een laattijdige betaling kan in principe niet worden verantwoord door overmacht, tenzij die overmacht er bv. toe zou leiden dat heel het bankensysteem plat ligt.


Financieel onvermogen, ook als is zij het gevolg van externe omstandigheden die voor de schuldenaar overmacht uitmaken, heeft niet tot gevolg dat de schuldenaar van zijn betaalverbintenis is bevrijd.

Wat is dan wel de oplossing?

Van belang is dat indien een factuur niet kan worden betaald, u tijdig contact opneemt met uw schuldeiser om een afbetalingsplan te onderhandelen. In de meeste contractuele relaties wordt laattijdige betaling immers gesanctioneerd met intresten en/of een schadebeding waardoor u in een vicieuze cirkel dreigt terecht te komen.

Een afbetalingsplan regelt de wijze van terugbetaling van schulden aan de schuldeiser. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de schuld in delen terug te betalen over een langere termijn of om de betaling van intresten op te schorten of om de betaling van een nalatigheidsbeding kwijt te schelden.


Voor het uitwerken van een akkoord bent u uiteraard wel aangewezen op de goodwill van uw schuldeiser.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken en betaling blijft uit, kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure.

Weet echter dat in het kader van een procedure hetzelfde verzoek om uitstel van betaling kan gevraagd worden aan de rechtbank. In artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek wordt aan de rechtbank de mogelijkheid geboden om aan een schuldenaar die betalingsmoeilijkheden heeft een uitstel van betaling toe te kennen.

Meer structurele moeilijkheden?

Het spreekt voor zich dat het bovenstaande maar een oplossing is voor beperkte cashflow moeilijkheden. Indien de problemen structureler zijn, zal toevlucht moeten worden gezocht tot andere oplossingen zoals een gerechtelijke reorganisatie (de vroegere WCO).

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.