Disclaimer

De inhoud van deze website maakt de intellectuele eigendom uit van Aapi BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0664.752.282, Baron De Celleslaan 68, 2650 Edegem, en/of haar contractanten (experten/partners) en is aldus beschermd. Geen enkele vorm van reproductie is toegelaten.

De gegevens die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van algemene informatie en het weergeven van tendensen in de sector, zonder dat deze als gepersonaliseerd advies kunnen worden aanzien.

AAPI levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Dit betreft een inspanningsverbintenis, waardoor Aapi noch de redacteurs van de bijdragen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie, voor informatie die niet langer actueel is, noch voor de schade van welke vorm ook die uit het gebruik van de inhoud op deze website zou voortvloeien.

Eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden mogen worden medegedeeld op het e-mailadres info@aapi.be waarna desgevallend de vereiste correcties of aanvullingen worden doorgevoerd.

Elke betwisting gevoerd met betrekking tot het gebruik of de inhoud van de website wordt beoordeeld naar Belgisch recht, en hiervoor zijn de Antwerpse Rechtbanken, Afdeling Antwerpen, bevoegd.