Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Coronavirus & werkloosheid

Wat kan u doen als één van uw werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer wordt van het coronavirus of wanneer uw bedrijf er economische schade van ondervindt?
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wat is de situatie van een werkgever die, als gevolg van het coronavirus, zijn activiteiten tijdelijk niet meer kan uitoefenen?

In dergelijk geval is het de werkgever die verhinderd is om werk te verschaffen aan zijn werknemers door een omstandigheid die een situatie van overmacht vormt, namelijk een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van zowel de werkgever als de werknemer, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. De uitvoering van de overeenkomst is dus eveneens geschorst omwille van overmacht.

Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen.

Deze maatregel kan zowel voor de werklieden als voor de bedienden worden ingevoerd.

De werkgever die de overmacht inroept moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het RVA kantoor van de exploitatiezetel: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm.

Als reden van de overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

Daarnaast moet de werkgever ook per post of per e-mail (bijvoorbeeld voor het RVA kantoor in Antwerpen: tijdelijkewerkloosheid.antwerpen@rvaonem.fgov.be) een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door het coronavirus. De erkenning door RVA van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie tot vier dagen.


OPGELET:

- De overmacht maakt de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst VOLLEDIG onmogelijk. Het is dus niet mogelijk dat er tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toch gewerkt wordt.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal de werknemer onmiddellijk recht hebben op uitkeringen. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen. De werknemer ontvangt, tot 30/06/2020, 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2754,76 per maand) in plaats van de gebruikelijke 65%. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken

Wat is de situatie van een werkgever die, als gevolg van het coronavirus, geconfronteerd wordt met een tijdelijk gebrek aan werk?

Bedrijven die door het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, omzet, bestellingen (bijvoorbeeld bedrijven uit de horecasector reisagentschappen, ... ) kunnen voor hun ARBEIDERS een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

De werkgever moet dan een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm

Bij de economische redenen vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

De directeur van het werkloosheidsbureau kan eventueel een afwijking toestaan op de indieningstermijn (deze is normaal 7 kalenderdagen) indien het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van het werk.


Voor BEDIENDEN zijn er twee mogelijkheden:

1ste mogelijkheid

Door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid voor de bedienden worden aangevraagd.

De preliminaire voorwaarden waaraan uw onderneming cumulatief moet voldoen zijn:

  • de onderneming valt onder het toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Het betreft dus voornamelijk ondernemingen uit de privé-sector;
  • het gebruik van deze maatregel is voorzien in een sectorale CAO, een ondernemings-CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan.
  • de onderneming is in moeilijkheden ingevolge een daling van minimum 10% van de omzet (volgens de btw-aangifte), de productie of de bestellingen of ingevolge een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10% of de onderneming is door de minister van Werk erkend als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.


De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm

Hij vermeldt bij economische redenen ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en vermeldt ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen.


2de mogelijkheid

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Omdat er in het PC 302 Horeca geen sectorale CAO bestaat die voorziet in de invoering van een stelsel van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken voor bedienden dient er bij de aanvraag een goedgekeurd ondernemingsplan gevoegd te worden dat moet worden opgemaakt door de werkgever.

(zie aanvraagformulier erkenning door de Minister van Werk (DOCX, 34.57 KB) en ondernemingsplan (DOCX, 23.53 KB)).

De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau NADAT de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Enkel werknemers die voldoende arbeidsprestaties kunnen aantonen in het verleden, hebben bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht recht op een uitkering van de RVA.

De tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt 70% van het loon, geplafonneerd tot 2.754,76 euro per maand tot 30/06/2020.

Ziekte

Wordt een werknemer zelf getroffen door het cornonavirus en wordt hij of zij gehospitaliseerd, dan gaat het niet langer om overmacht maar om ziekte. Tenminste wanneer hij of zij de ziekteroutines volgt die in uw onderneming gelden, zoals het afleveren van een medisch attest. De zieke werknemer ontvangt dan eerst gewaarborgd loon en valt na een maand terug op mutualiteit.

Familiaal verlof

Stel dat ook de scholen hun deuren sluiten uit angst voor de verspreiding van het virus, dan zullen ouders een andere oplossing moeten vinden om op hun kroost te passen. Wie daar niet in slaagt kan gebruik maken van de tien jaarlijkse dagen familiaal verlof. Die dagen zijn niet betaald. Volstaan die tien dagen niet, dan zal u samen met de werknemer naar een andere oplossing moeten zoeken, zoals vakantie, recup of toegestane afwezigheid.

Zelf opgelegde quarantaine

In de horeca werken veel werknemers met Aziatische roots. Wanneer zij na een familiebezoek terugkeren uit hun land van herkomst kan dit voor ongerustheid zorgen bij uzelf en de collega’s. Maar wat kan u hiertegen doen? Zelf kan u als werkgever niet zomaar een quarantaineperiode opleggen aan werknemers die uit een risicogebied terugkeren. Tenzij u hun loon voor deze periode gewoon zou doorbetalen. Ook vakantie of onbetaald verlof kan enkel in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden genomen. Maakt u gebruik van het systeem van grote flexibiliteit, dan is het wel mogelijk om een periode van recup in te plannen die u op een later moment laat inhalen.

Bijkomende overheidsmaatregelen

Tijdens de ministerraad van vrijdag 6 maart 2020 heeft de federale regering verschillende maatregelen goedgekeurd die er op gericht zijn te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.


We geven u hierbij een overzicht van deze maatregelen:

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

Meer informatie:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus


Betalingsplan btw

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.

Meer informatie:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19


Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.

Meer informatie:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.


Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Meer informatie:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19


Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Meer informatie:

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus


Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.

Meer informatie:

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus


Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1..266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Meer informatie:

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.