Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Tijdelijke werkloosheid en vakantie

Het systeem van tijdelijke werkloosheid corona wordt voor de horeca verlengd tot het einde van het jaar. Welke gevolgen heeft dit voor de vakantie dit jaar en volgend jaar?
Vakantie in 2020

Hoewel werknemers niet verplicht zijn om eerst hun vakantie op te gebruiken alvorens u hen opnieuw op tijdelijke werkloosheid plaatst, moet u toch stilaan beginnen opletten. Elke werknemer, arbeider of bediende, is verplicht om binnen het kalenderjaar, en dus uiterlijk op 31 december, alle wettelijke vakantiedagen te hebben opgenomen. Dat is in normale omstandigheden ook het geval. Als werkgever dient u hierop toe te zien of mag u op zijn minst niet verhinderen dat werknemers al hun dagen opnemen. Werkgevers kunnen hier op beboet worden, werknemers ondervinden hier doorgaans geen negatieve gevolgen van. Dat is dit jaar anders. Het is immers niet de bedoeling dat een arbeider die zijn vakantiedagen niet opneemt, daar enerzijds loon voor ontvangen heeft via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en anderzijds voor diezelfde dagen ook nog een uitkering trekt van de RVA. Daarom zal de dienst verificatie van de RVA op het einde van het jaar een terugvordering eisen van de onterecht toegekende uitkeringen voor de niet-opgenomen dagen aan jaarlijkse vakantie.

Vakantie in 2021

Werknemers die dit jaar in tijdelijke werkloosheid werden/worden geplaatst zullen dat volgend jaar merken aan hun vakantiegeld en hun vakantierechten. Jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld dat daarbij hoort, worden berekend op basis van de prestaties tijdens het vorige jaar, het zgn. “vakantiedienstjaar”. Onder prestaties verstaan we niet alleen de gewerkte dagen, maar ook de dagen die daarmee zijn gelijkgesteld zoals vakantie, feestdagen en ziekte gedurende een bepaalde periode.


Tijdelijke werkloosheid hoort daar in principe niet bij, maar omwille van de uitzonderlijke situatie, werd aan het begin van de corona-crisis beslist om ook de tijdelijke werkloosheidsdagen van 1 februari tot en met 30 juni eveneens gelijk te stellen. Werknemers die in deze periode werkloos waren zullen hier dus geen nadelen van ondervinden op hun vakantie. Als werkgever betaalt u hier natuurlijk wel de kost voor.


De werkloosheidsdagen vanaf 1 juli tot het einde van het jaar zijn echter niet gelijkgesteld. Dit onderwerp ligt nog steeds op tafel, maar voorlopig houden de werkgeversorganisaties hierover het been stijf.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.