Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Wacht niet te lang om uw vervangende feestdagen voor 2021 vast te leggen

Wilt u de feestdagen waarop gewerkt wordt of die samenvallen met uw normale sluitingsdagen in 2021 op een welbepaalde dag collectief laten inhalen, dan zal u deze dagen vóór 15 december moeten vastleggen. Kijk meteen even na of al uw werknemers hun (recup-)feestdagen van dit jaar hebben opgenomen.
Vervangende feestdagen

Wordt er gewerkt op een feestdag, dan moet u uw werknemers die feestdag op een andere dag betaald laten recupereren. Die vervangdag kan ervoor of erna vallen, maar moet in principe nog binnen hetzelfde jaar worden opgenomen, wat bijvoorbeeld voor kerstmis niet altijd even evident is. Nu het vierde kwartaal is ingezet, kijkt u best na of iedereen zijn feestdagen heeft opgenomen, zodat u niet opgenomen feestdagen nog tijdig kan inplannen. Geef de vervangende feestdagen duidelijk door aan uw sociaal bureau, zij kunnen dit niet in uw plaats doen. Feestdagen die vallen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid zijn in bepaalde gevallen ten laste van de RVA.

Collectieve vervangdagen

In de meeste gevallen zal de vervangfeestdag individueel bepaald worden in een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe dit precies dient te gebeuren, bepaalt u zelf in uw arbeidsreglement.


U kan er ook voor kiezen om die vervangfeestdagen collectief vast te leggen, om bijvoorbeeld ergens “de brug te maken” of een bijkomende sluitingsweek mee op te vullen. Hebt u een ondernemingsraad of een ander syndicaal orgaan in uw bedrijf, dan zal u daarvoor eerst via hen moeten passeren. De meeste horeca-ondernemingen hebben echter geen vakbondsafvaardiging. In dat geval volstaat een eenvoudig akkoord met uw werknemers. Vervolgens moet u ten laatste op 15 december van dit jaar de vervangende feestdagen bekend maken. Dat doet u door middel van een gedateerd en ondertekend bericht dat u uithangt in uw onderneming. Een kopie van dit bericht voegt u als bijlage toe aan uw arbeidsreglement en verstuurt u ook naar de sociale inspectie van uw regio

Wettelijke feestdagen 2021

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021

Paasmaandag maandag 5 april 2021

Feest van de Arbeid zaterdag 1 mei 2021

Hemelvaartdag donderdag 13 mei 2021

Pinkstermaandag maandag 24 mei 2021

Nationale feestdag woensdag 21 juli 2021

Tenhemelopneming zondag 15 augustus 2021

Allerheiligen maandag 1 november 2021

Wapenstilstand donderdag 11 november 2021

Kerstmis zaterdag 25 december 2021


Aan deze dagen zou, voor het eerst in lange tijd, volgend jaar nog iets kunnen wijzigen. De nieuwe regering voorziet namelijk de mogelijkheid om ook de feestdag van het gewest – in Vlaanderen is dat 11 juli – als een officiële feestdag te erkennen. Budgettair mag dit echter geen invloed hebben. Het is nog niet duidelijk of en hoe dit dan zal gebeuren.

Feestdagen op een “normale inactiviteitsdag”

Valt één van deze dagen samen met een "normale inactiviteitsdag", dan moeten uw werknemers deze feestdag ook op een latere datum recupereren. Onder normale inactiviteitsdag verstaan we o.m. de wekelijkse sluitingsdag(en). Maar ook wanneer bepaalde afdelingen - denken we aan administratieve diensten - nooit op zaterdag of zondag zouden werken, dan dienen de feestdagen die op deze dagen vallen op een ander moment ingehaald te worden.

Welk risico loopt u als u zich niet aan deze regels houdt?

Hebt u deze procedure niet gevolgd, geen nood. U kan de vervangdagen ook nog altijd op een later moment met uw werknemers overeenkomen in een bij voorkeur schriftelijk akkoord. Het voordeel van het nu te doen is dat het nog veraf is, waardoor de meeste mensen er geen bezwaar tegen zullen maken. Nog een voordeel van de officiële procedure is dat de collectieve vervangdagen ook meteen gelden voor werknemers die in de loop van het jaar nieuw in dienst komen.


De nieuwe datums krijgen ook meteen de waarde van de feestdag die ze vervangen. Wordt Kerstmis bijvoorbeeld collectief verplaatst naar 16 augustus, dan heeft een werknemer die in dienst komt op 1 september er geen recht meer op, terwijl een werknemer die uit dienst gaat op 1 september, de feestdag al heeft gehad en bij een volgende werkgever nog een tweede keer zal kunnen opnemen.


Inspectiediensten zullen vooral optreden wanneer zij geen of onvoldoende vervangende feestdagen terugvinden op uw loonbrieven en individuele rekeningen. Zij zullen u dan verplichten om die alsnog na te betalen. Ook aan werknemers die reeds uit dienst zijn en met wat pech gaan ze daarvoor tot drie jaar terug in de tijd. Kijk daarom na of u alle feestdagen van dit jaar al hebt geboekt of ingepland.


Vakbonden grijpen het ontbreken van een akkoord, collectief of individueel, dan weer graag aan om - meestal na ontslag - loon op te eisen voor deze dagen, een eis waar u vaak weinig tegen zal kunnen inbrengen als u zich niet aan de regels hebt gehouden.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.