Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

De eindejaarspremie in de horeca (deel 2)

Net zoals dat bij de vakantieregeling het geval is, tellen ook in de berekening van de eindejaarspremie bepaalde afwezigheden mee alsof het gewerkte dagen betrof. De dagen die meetellen in beide berekeningen zijn niet altijd dezelfde en kunnen van sector tot sector verschillen. Zo zijn in pc 302, in tegenstelling tot andere paritaire comités, ook de dagen tijdelijke werkloosheid t.g.v. het coronavirus gelijkgesteld.

In de berekening van de eindejaarspremie wordt niet alleen rekening gehouden met de effectief gewerkte uren of dagen. Een aantal afwezigheden wordt voor de berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen.


• Vakantie en extralegale verlofdagen

• Feestdagen

• De inhaalrustdagen toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering

• De dagen van volledige ongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval

• De dagen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste twaalf maanden volgend op een periode van volledige arbeidsongeschiktheid

• Bevallingsrust

• Klein verlet

• Vaderschapsverlof

• Educatief verlof

• De dagen besteed aan syndicale verplichtingen

• Periodes van tijdelijke werkloosheid

Ziekte


Voor ziekte is een wel zeer bijzondere regeling voorzien. Korte ziekteperiodes van in totaal maximum 7 kalenderdagen per jaar zijn volledig gelijkgesteld op voorwaarde dat de afwezigheid gestaafd wordt door een medisch attest. Is het aantal jaarlijkse ziektedagen groter dan 7 kalenderdagen, dan is de anciënniteit van de werknemer doorslaggevend. Voor werknemers met minder dan één jaar anciënniteit vervalt in dat geval de vrijstelling voor de volledige ziekteperiode, dus ook voor de eerste 7 dagen. Voor werknemers met meer dan een jaar anciënniteit blijft de gelijkstelling voor de eerste 7 dagen behouden en dit tot een periode van 6 maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid bereikt wordt. In dat geval komt er een nieuwe gelijkstelling in de plaats van maximaal 6 maanden waarvoor de premie gelijk is aan 50% van het bedrag dat zou betaald worden indien de werknemer zou gewerkt hebben.

Tijdelijke werkloosheid

Dagen tijdelijke werkloosheid zijn in het paritair comité voor de horeca gelijkgesteld. Alleen waren dat er dit jaar uitzonderlijk veel. Onder meer Horeca Vlaanderen onderhandelde hiervoor een subsidie, waardoor de overheid een deel van de eindejaarspremie op zich neemt. Werkgevers zullen hierdoor alleen moeten betalen voor dat deel van de eindejaarspremie dat werd verdiend op basis van de gewerkte dagen en alle andere gelijkgestelde dagen. Deze maatregel geldt voor alle werkgevers die vallen onder pc 302.

Pensionering

Bij pensionering telt de periode na de opruststelling tot 31 december van het lopend jaar nog helemaal mee. Hetzelfde principe wordt ook toegepast bij het overlijden van een werknemer waarbij de periode vanaf het overlijden tot en met 31 december van het jaar waarin het overlijden plaatsvond, wordt gelijkgesteld met een maximum van 6 maanden.


Gelukkig hoeft u deze berekeningen niet zelf te doen.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.