Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Hoe verloopt een re-integratietraject?

Doel van een re-integratietraject


Het doel van het re-integratietraject is het bevorderen van de re-integratie of wedertewerk-stelling van de werknemer die zijn overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. Het gaat om een arbeidsongeschikte werknemer door een ziekte of een ongeval (wedertewerkstelling na een arbeidsongeval of beroepsziekte is uitgesloten).

1. Verzoek om re-integratie

Om een re-integratietraject op te starten dient de aanvrager een verzoek in te dienen bij de externe dienst van de werkgever via het daartoe bestemde formulier.


De aanvrager kan zijn:

  • de werknemer van zodra hij arbeidsongeschikt is
  • de adviserend geneesheer van de mutualiteit
  • de werkgever ten vroegste 4 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid of vanaf het ogenblik dat de werknemer aan de werkgever een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt

2. Afspraak inplannen

Zodra het ingevulde formulier voor het verzoek tot re-integratie bij de externe dienst toekomt, kan de afspraak ingepland worden bij de arbeidsgeneesheer.

Datum en uur van de afspraak zullen door de externe dienst aan u en uw werkgever worden meegedeeld.


Zorg ervoor dat u zeker de medische verslagen van uw aandoening(en) meeneemt naar de afspraak bij de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer kan enkel een inschatting maken en een beslissing nemen als hij beschikt over deze documenten.

3. De beoordeling door de arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer neemt een beslissing over uw mogelijkheden tot re-integratie. De arbeidsgeneesheer overlegt waar nodig, en mits uw toestemming, met alle betrokken actoren (werkgever, behandelend arts, ….) die kunnen bijdragen tot een succesvolle re-integratie.


Ook kan een werkpostonderzoek nodig zijn met het oog op een eventuele aanpassing.

De beslissing wordt meegedeeld via een formulier voor de re-integratiebeoordeling (FRB).

4. De beslissing van de arbeidsgeneesheer

A. De arbeidsgeneesheer stelt (tijdelijk of definitief) aangepast werk voor


U maakt, in overleg met de werknemer, de arbeidsgeneesheer en andere personen die kunnen bijdragen in het slagen van de re-integratie een plan op.


U bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer en aan de arbeidsgeneesheer en houdt het ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren.


Als er aangepast werk of ander werk voorhanden is, zal de werknemer (mits zijn akkoord) heropstarten. Bij een progressieve werkhervatting zal ook de adviserend geneesheer van de mutualiteit zijn goedkeur geven.


Als geen aangepast werk voorhanden is, motiveert u deze beslissing in een verslag. U bezorgt het motivatieverslag aan de werknemer en aan de arbeidsgeneesheer en houdt het ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren.B. De arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer definitief ongeschikt is.


De werknemer heeft een termijn van 7 werkdagen om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Deze termijn neemt een aanvang de dag na het onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Zaterdag telt mee als werkdag, feestdagen tellen niet mee als werkdag. 

De dag nadat deze termijn verstreken is of zodra het resultaat van een eventueel opgestarte beroepsprocedure gekend is , is het re-integratietraject definitief beëindigd. Deze beslissing zal tot een ontslag om medische redenen leiden.C. De arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt blijft.


Er zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden door de arbeidsgeneesheer. De termijn staat vermeldt op het FRB.

5. Wat gebeurt er hierna?

A. De werknemer start in zijn aangepaste functie.


B. Zodra de 7 dagen beroep zijn afgelopen, wordt de werknemer ontslagen omwille van medische overmacht. Bevestig dit door de werknemer per aangetekende brief de vaststelling van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te sturen en laat bij voorkeur ook nog een onderling akkoord over deze vaststelling tekenen.


C. Hou de nieuwe datum in de gaten. De nieuwe evaluatie leidt opnieuw tot één van bovenstaande conclusies.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.