Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Het verrassend ruime toepassingsgebied van CAO32bis

De principes

De basisprincipes van CAO32bis zijn over het algemeen goed gekend.

CAO32bis voorziet bij een overdracht van onderneming dat de verplichtingen ten aanzien van werknemers door de verkrijger van de onderneming worden overgenomen.

Wat in de praktijk minder is gekend, is het ruime toepassingsgebied.

Een expliciete overdracht is niet vereist
Niettegenstaande zowel richtlijn 2001/23/EG als CAO32bis zich uitdrukkelijk beperken tot een overdracht ‘krachtens overeenkomst’, dient te worden vastgesteld dat de (Europese) rechtspraak er een veel ruimere invulling aan geeft waarbij een contractuele betrekking tussen de verschillende uitbaters niet als vereiste wordt gesteld.
Wat is dan wel het doorslaggevende criterium?

Het doorslaggevende criterium waarnaar gekeken wordt, is aldus niet de ‘overdracht krachtens overeenkomst’ doch wel de economische identiteit die behouden dient te blijven.


Onder economische identiteit dient te worden verstaan een geheel van georganiseerde middelen.


Uit het geheel van alle feiten en factoren dient te worden afgeleid dat de economische entiteit in kwestie haar identiteit behoudt, ook na de overdracht. Indien dit het geval is, dan gaat het om een overdracht van onderneming in de zin van de richtlijn.


Een loutere verderzetting van economische activiteiten is aldus onvoldoende. De entiteit dient haar identiteit te behouden, wat uiteraard een ruime feitelijke appreciatie aan de rechtbanken geeft.

Concrete risico

Het risico is even evident als verrassend.


Indien u een uitbating start op een plaats waar in het recent verleden een andere uitbating was, dan bestaat het risico - zelfs indien u geen rechtstreeks overeenkomst met de vorige uitbater heeft en deze zijn activiteit eerst heeft stopgezet - dat u onder het toepassingsgebied van CAO32bis valt waarbij de gewezen werknemers van de vorige uitbater met succes kunnen poneren bij u in dienst te zijn.


Aangezien dergelijke onverwachte wendingen een beginnende uitbating kan missen als kiespijn, is het van belang dit risico zoveel als mogelijk te ondervangen.


Dit kan o.a. door na te gaan dat de vorige uitbater de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers correct heeft beëindigd, dan wel desgevallend de nodige afspraken hieromtrent te maken (bv. onder de vorm van vrijwaringsclausules) .

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.