Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

De alarmbelprocedure

Een belangrijk begrip in het vennootschapsrecht is de alarmbelprocedure.
Inleidend

Het begrip alarmbelprocedure was reeds gekend in het oude Wetboek van Vennootschappen, maar komt ook in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - weliswaar in een nieuw jasje - terug.


Concreet komt het erop neer dat in het vennootschapsleven in welbepaalde omstandigheden dient te worden nagedacht over het voortbestaan van de vennootschap.

In welke omstandigheden dient de alarmbelprocedure te worden gevolgd?

Met betrekking tot de omstandigheden wanneer een alarmbelprocedure verplicht bijeen dient te worden geroepen is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vernieuwend ten aanzien van het vorige Wetboek van Vennootschappen.


In twee omstandigheden dient deze procedure te worden gevolgd, m.n.

1. Wanneer het nettoactief (dit is het actief onder aftrek van alle schulden) negatief dreigt te worden of is geworden.


2. Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Hoe ziet zo een alarmbelprocedure er uit?

Zodra aan de voorwaarden is voldaan dat de alarmbelprocedure dient te worden gevolgd moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld.


Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.


De algemene vergadering besluit vervolgens over de ontbinding van de vennootschap of over de maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

En de consequentie?

De consequentie van het niet volgen van de alarmbelprocedure is niet mals.


Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.


Aan de alarmbelprocedure wordt niet altijd de aandacht gegeven die het verdient, hoewel bovenstaande sanctie duidelijk maakt dat deze regelgeving toch best rigoureus wordt gevolgd.


Nadat het bestuursorgaan al deze verplichtingen heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.